Tours Leiden Sleutels Tickets Leiden
General Conditions
 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen (beide enkelvoud en meervoud) en de volgende betekenissen:

 • 'Algemene Voorwaarden', de algemene voorwaarden van Toursandticketsleiden.com;
 • 'Evenement', een privé of publiek evenement waarbij - bijvoorbeeld, maar niet exclusief - een activiteit van toeristische aard plaatsvindt, inclusief - maar geen limiet tot - een excursie, een museumbezoek of een concert;
 • 'Locatie', de plaats waar het evenement plaatsvindt;
 • 'Organisator', de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of de organisatie van het evenement;
 • 'Overeenkomst', de overeenkomst tussen Toursandticketsleiden.com en de consument voor de verkoop en de levering van de tickets;
 • 'Kaartjes/tickets', bewijs van toegang tot een evenement;

 1. Toepasselijkheid.

2.1 De algemene voorwaarden hieronder en de voorwaarden van het boeken en bestellen bij Toursandticketsleiden.com zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toursandticketsleiden.com
2.2 In toevoeging, de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de locaties zijn ook geldig voor de overeenkomst. Is er gedurende het evenement een conflict tussen de clausules in de algemene voorwaarden en de eerder genoemde algemene voorwaarden, zullen de clausules in deze algemene voorwaarden bepalend zijn. Kopieën van de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de Locatie of organisator zijn beschikbaar op aanvraag bij de verantwoordelijke van de locatie in kwestie of bij de organisator.
2.3 Bij het kopen van een product of het bestellen van een product, moet de consument akkoord gaan dat de algemene voorwaarden kunnen worden toegepast.
2.4 Afwijkingen van de clausules in de Algemene Voorwaarden zijn alleen schriftelijk beschikbaar, in welk geval de andere clausules overeind blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken bedongen voor Toursandticketsleiden.com in deze algemene voorwaarden en verdere overeenkomsten gelden ook voor tussenpersonen en andere derde partijen ingezet door Toursandticketsleiden.com.

 1. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen gemaakt door Toursandticketsleiden.com zijn zonder verplichtingen en Toursandticketsleiden.com heeft het recht om zijn prijzen te veranderen, in het bijzonder als het nodig is voor het publiekrechtelijkheid of andere regelementen.
3.2 Alle prijzen zijn aangeduid in euro's, inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen, zijn promotionele prijzen van toepassing. Deze prijzen zijn geldend tijdens een specifieke periode zolang de voorraad strekt. De prijzen kunnen niet in werking geroepen worden prijzen voor of na deze specifieke periode.
3.4 Toursandticketsleiden.com kan niet vastgehouden worden aan prijzen die duidelijk incorrect zijn, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten of printfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Voor elk ticket, kan er een vaste hoeveelheid servicekosten in rekening gebracht, die variëren op basis van het evenement. De servicekosten zijn inclusief transactiekosten, consultatiekosten en verzendkosten.

 1. Annuleringen en het terugsturen

4.1 Een organisator is bevoegd om een evenement te annuleren of de desbetreffende datum te veranderen. Indien dit gebeurd, zal Toursandticketsleiden.com met een aanvaardbare oplossing komen. Als een evenement is geannuleerd of uitgesteld, zal Toursandticketsleiden.com zijn uiterste best doen om u zo snel mogelijk te informeren over deze verandering. Echter, kan Toursandticketsleiden.com u niet de garantie geven over de mogelijkheid om u op tijd te informeren mocht een tour geannuleerd worden of op een ander tijdstip dan afgesproken plaatsvinden. Tevens is Toursandticketsleiden.com niet verantwoordelijk voor terugbetaling, concurrentie of voor kosten dat u terug zou willen krijgen, bijvoorbeeld reiskosten, accommodatie kosten en/of andere gerelateerde goederen of services.
4.2 Voordat u uw boeking bevestigd, moet u altijd controleren of u het juiste aantal tickets heeft besteld. Tickets voor een product met een specifieke datum of tijd (tickets met een tijdslot) zijn niet meer in te ruilen. Ten onrechte van (aantallen van) open tickets (tickets zonder specifieke datum en tijd) zijn te retourneren binnen veertien dagen na de aankoop. Als u uw geld terug wilt na het bestellen van een open ticket, moet u een mail sturen naar info@toursandticketsleiden.com"
4.3 Toursandticketsleiden.com stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, misbruiken of het verliezen van tickets. Er worden geen dubbele tickets uitgegeven om tickets te vervangen die misbruikt, toegetakeld, verloren of gestolen zijn en dergelijke tickets zullen ook niet worden terugbetaalt.
4.4 Toursandticketsleiden.com is niet aansprakelijk bij vertraging, het niet leveren of incorrecte levering van tickets, als u te maken heeft met vertraging, het niet leveren of het incorrect leveren van uw tickets kunt u het niet wijten aan Toursandticketsleiden.com.
4.5 Het niet gebruiken van één of meer vooraf gekochte tickets is voor uw eigen rekening en risico; dit is ook het geval als het ticket alleen beschikbaar is voor een bepaalde dag en/of tijd (ticket met een tijdslot).
4.6 De reiziger betaalt 20% van de verkoopprijs bij het omboeken van een excursie, attractie, rondvaart door de grachten of een museum.

 1. Betalingen

Toursandticketsleiden.com accepteert verschillende betaalmethodes. Betalingen in euro’s moeten worden betaalt via iDEAL of via credit card. U krijgt pas een definitieve bevestiging van uw boeking wanneer u heeft betaalt.

 1. Bezorging

6.1 Afhankelijk van de verzendmethode, zullen de tickets worden bezorgd op het desbetreffende adres dat beschikbaar is in de Toursandticketsleiden.com adressen databank.
6.2 De verzendtijden die benoemd worden door Toursandticketsleiden.com zijn alleen voor indicatieve doeleinden. Het niet voldoen aan aan de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op het het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij het niet naleven van de leveringstermijn zo ernstig is dat het redelijkerwijs niet van u kan worden geëist dat u zich aan de overeenkomst houdt. In dat geval, heeft u het recht om uw bestelling te annuleren of het ontbinden van de overeenkomst voor zover dit noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van de geleverde kaarten wordt alleen aan u overgedragen als u al uw verplichtingen aan Toursandticketsleiden.com bent nagekomen op grond van welke overeenkomst dan ook. Het risico met betrekking tot de tickets zal op het moment van aflevering aan u worden overgedragen.

 1. Klachten en aansprakelijkheid

8.1 U bent verplicht om bij aflevering te controleren of de tickets in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, moet u Toursandticketsleiden.com zo snel mogelijk, dan wel binnen (3) dagen na levering, schriftelijk informeren met de desbetreffende redenen die duidelijk maken dat dit het geval is. Deze communicatie kan naar info@toursandticketsleiden.com"
8.2 Als het is aangegeven dat de tickets niet overeenkomen met de overeenkomsten, kan Toursandticketsleiden.com ervoor kiezen om de tickets in kwestie te vervangen door nieuwe tickets in ruil voor nieuwe tickets of om het betaalde bedrag terug te betalen.
8.3 Onopgeloste klachten van consumenten over digitale aangeschafte producten op Toursandticketsleiden.com kunnen worden opgelost via de Online Dispute Resolution.

 1. Elektronische communicatie en bewijs.

9.1 Toursandticketsleiden.com is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen, vervormingen of onjuiste verzending van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiebronnen in het verkeer tussen de klant en Toursandticketsleiden.com (of de partijen die door de klant zijn ingezet).
9.2 De gegevens van Toursandticketsleiden.com dienen als bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een juridische procedure, behoudens tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is.

 1. Overmacht

10.1 Zonder voor inneming over andere rechten waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden, in het geval van overmacht, Toursandticketsleiden.com heeft het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zonder dat Toursandticketsleiden.com aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoedingen, tenzij het in de heersende omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn met redelijkheid en eerlijkheid in acht genomen.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Toursandticketsleiden.com kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar kan worden toegerekend net zomin als haar verantwoordelijkheid kan worden beschouwd in overeenstemming met de wet, juridische stappen of algemeen geaccepteerde standaarden.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

11.1 De koper van een door Toursandticketsleiden.com geleverd ticket moet zich gedragen als een goed ordentelijk bezoeker van evenementen en zich houden aan de instructies die hem door of namens de organisator van het te bezoeken evenement zijn gegeven, alsmede door de bevoegde overheid.
11.2 Toursandticketsleiden.com is niet aansprakelijk voor enige weigering door de organisator van een evenement of door overheidsinstanties om de koper van een ticket dat door Toursandticketsleiden.com aan een evenement wordt verstrekt als gevolg van acties en/of nalatigheid van de kant van de koper.
11.3 De koper van een ticket woont het evenement op eigen risico bij. Toursandticketsleiden.com is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper oploopt tijdens de reis naar of vanaf het evenement of tijdens het evenement.
11.4 De koper van een ticket dat door Toursandticketsleiden.com wordt geleverd, moet zich informeren over de instructies die zijn uitgegeven door of namens de organisator van het evenement of de bijgevoegde autoriteiten in verband daarmee, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals de starttijd, enz. Toursandticketsleiden.com is niet verplicht om de koper van een ticket hierover nadere informatie te verstrekken.

 1. Andere bepalingen

12.1 Indien er een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toursandticketsleiden.com in strijd zijn met een toepasbare wettelijke regelingen, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe wettelijk toepasbare bepaling die door Toursandticketsleiden.com wordt bepaald.
12.2 De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met of gesloten door Toursandticketsleiden.com. Alle onenigheden die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Den Haag.

 

Ook Tours & Tickets verkopen in jou regio of evenementenbureau met een eigen domeinnaam?

Eigen Domeinnaam
Eigen Logo & Theme
Eigen Tours & Tickets
Software as a Service
QR Ticket Scanner
Plugins
Analytics

Meer informatie!